ducamst94 7/8/2023 8:47:21 PM

Câu 16: Những quyết định của hội nghị Ianta (2-1945) có hạn chế gì?

A. Quá bất công với các nước bại trận và dân tộc thuộc địa

B. Không giải quyết được mâu thuẫn giữa các nước tư bản

C. Do các nước tư bản hoàn toàn chi phối

D. Tạo điều kiện để các nước phương Tây khôi phục lại quyền thống trị ở các thuộc địa cũ