nguyenthihongthamls12345 7/8/2023 8:46:22 PM

Câu 13: Vì sao gọi là “trật tự hai cực Ianta”?

A. Đại diện hai nước Liên Xô và Mỹ phân chia khu vực ảnh hưởng trên thế giới 

B. Trật tự thế giới mới phân thành 2 cực đứng đầu là Mĩ - Liên Xô được đặt khuôn khổ từ Hội nghị Ianta. 

C. Ianta là trung tâm của các vấn đề xung đột trên thế giới 

D. Ianta là khu vực trung tâm tranh chấp ảnh hưởng giữa Mĩ - Liên Xô sau chiến tranh